Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt. Voordat de directie bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft deze de instemming dan wel advies van de MR nodig.

De MR werkt met behulp van een medezeggenschapsreglement (dit reglement ligt ter inzage op school) en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ieder jaar stelt de MR een jaarplan op. Dit is op de website van de school te vinden. 

In de MR zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Tjalk heeft vijf ouders en vijf personeelsleden in de MR. 

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak).
Het e-mailadres van de MR is: mr@ikcdetjalk.nl.

De oudergeleding heeft een eigen e-mailadres: mroudersdetjalk@hotmail.com

Eerstvolgende MR-vergadering 

Datum: 14 september 2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kadelaan 208

Vergaderdata

- 14 september 2020


Agenda schooljaar 2020-2021

- Agenda MR-vergadering 14-09-2020

Notulen schooljaar 2020-2021

Notulen schooljaar 2019-2020

- Notulen MR-vergadering 10-09-2019
Notulen MR-vergadering 14-10-2019
Notulen MR-vergadering 02-12-2019
- Notulen MR-vergadering 22-01-2020
- Notulen MR-vergadering 16-03-2020
- Notulen MR-vergadering 15-04-2020
- Notulen MR-vergadering 11-05-2020


  Medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020
Chantal Kouwenberg
Voorzitter

Oudergeleding
Sander Kemper
Plaatsvervangend voorzitter

Oudergeleding
Marjo de Graaf
Secretaris

Personeelsgeleding
     Daniël van der Geest
Penningmeester

Oudergeleding
Niels van Willigen 
Lid MR

Oudergeleding
Evelien Mulder
Lid MR

Oudergeleding
     
Lid MR/GMR

Personeelsgeleding
Francis Schmitz
Lid MR/GMR

Personeelsgeleding

Lid MR

Personeelsgeleding 
     Petra Verlinden
Lid MR

Personeelsgeleding 
   

 

Snel naar