Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt. Voordat de directie bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft deze de instemming dan wel advies van de MR nodig.

De MR werkt met behulp van een medezeggenschapsreglement (dit reglement ligt ter inzage op school) en vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ieder jaar stelt de MR een jaarplan op. Dit is op de website van de school te vinden. 

In de MR zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Tjalk heeft vijf ouders en vijf personeelsleden in de MR. 

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak).

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr.tjalk@opoz.nl.

Vergaderingen 2021-2022

 Vergaderdatum  Agenda Verslag 
14 september 2021    
13 oktober 2021  Agenda 13-10-2021 Verslag 13-10-201 
 [nog niet bekend]    
 [nog niet bekend]    
 [nog niet bekend]    
 [nog niet bekend]    
 [nog niet bekend]      Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021
Evelien Mulder
Voorzitter

Oudergeleding
Sander Kemper
Plaatsvervangend voorzitter

Oudergeleding
Marjo de Graaf
Secretaris

Personeelsgeleding
     Daniël van der Geest
Penningmeester

Oudergeleding
Niels van Willigen 
Communicatie

Oudergeleding
Jane Best
Lid MR

Oudergeleding
     Francis Schmitz
Lid MR/GMR

Personeelsgeleding
Anja Hendriks
Lid MR

Personeelsgeleding
Saskia Oranje
Lid MR

Personeelsgeleding 
     Petra Verlinden
Lid MR

Personeelsgeleding 
   

 

Snel naar