Kernvakken

Op IKC De Tjalk ligt de focus op de kernvakken: lezen, taal en rekenen.
We werken resultaatgericht en de kwaliteitszorg ligt op debasisvaardigheden. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen.


In ons handelen is een doorgaande lijn zichtbaar: er is eenheid in aanpak en manier van werken in alle groepen. Op zowel leering-, groeps- als schoolniveau worden de resultaten cylisch geëvalueerd waarbij reflecteren en bijstellen zorgen voor een continue verbetering van ons onderwijs.


Lezen en taal
Lezen en taal zijn belangrijke voorwaarden om in het dagelijkse leven en in de maatschappij te functioneren. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn.

In de moderne kennissamenleving is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. De maatschappelijke positie die iemand kan bereiken, hangt sterk af van zijn of haar leesvaardigheid. Om ieder kind gelijke kansen te bieden, is het dus van cruciaal belang dat hun taal- en leesvaardigheid vroeg, en blijvend, wordt gestimuleerd.

Taal is een voorwaarde om te kunnen leren. Lezen voor betere schoolprestaties. Niet alleen de leesvaardigheid van kinderen gaat vooruit als ze veel lezen, maar ook hun bredere schoolprestaties. Kinderen die regelmatig een boek lezen, behalen hogere scores op toetsonderdelen.

Daarnaast leidt lezen tot meer begrip voor en meer genuanceerde opvattingen over de mensen om ons heen en vermindert vooroordelen. Kinderen die tijdens het lezen in aanraking komen met personages die behoren tot een “andere” culturele of sociale groep, gaan positiever over deze groep denken.

Tenslotte lezen we omdat het fijn is; omdat we onszelf er beter door gaan voelen. Lezen is plezierig, ontspannend, biedt afleiding van onze zorgen, troost in moeilijke tijden en kan daarnaast leiden tot (zelf)inzicht.

 

Rekenen
Rekenen is het fundament voor het functioneel gebruik van getallen in het dagelijks leven. Leerlingen moeten niet alleen de basisbewerkingen vloeiend beheersen, maar deze kennis ook wendbaar gebruiken in allerhande situaties uit het dagelijks leven.

Op IKC De Tjalk ontwikkelen we functionele gecijferdheid bij alle kinderen. Maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Het is van belang om te begrijpen welke som bij een situatie past, wat de getallen in die som betekenen en wat het antwoord betekent.

Wij geven rekenonderwijs met een lesmethode als middel. In ons rekenonderwijs werken kinderen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan de doelen behorend bij de leerlijn van de groep. Hierbij is referentiedoel 1S eind groep 8 het uitgangspunt. Voor kinderen die dat niet halen, is het 1F niveau het beoogde uitstroomniveau. Het team is op de hoogte van de passende perspectieven en de referentieniveaus. 

We spelen effectief in op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Kinderen die meer moeite hebben ontvangen extra ondersteuning, terwijl sterke rekenaars een verrijkend aanbod in de breedte krijgen.