Ouderraad

De basisschool van IKC De Tjalk heeft een actieve ouderraad (OR), die regelmatig helpt bij tal van activiteiten. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, de avondvierdaagse, het paasontbijt en de Koningsspelen.

Het accent van de OR ligt op ondersteunende taken. De OR vergadert om de week op woensdagochtend. Tijdens deze vergaderingen worden allerhande zaken besproken met betrekking tot de school. De vergaderingen worden bijgewoond door één teamlid en zijn openbaar. Het minimumaantal leden bedraagt vijf.

De belangrijkste taken van de OR zijn onder andere:

  • het ondersteunen van binnen- en buitenschoolse activiteiten;
  • het beheer van de ouderbijdrage en het financieel ondersteunen van deze activiteiten.
  •  

Als u ook wilt helpen bij activiteiten, kunt u zich aanmelden bij de OR via ouderraad.tjalk@opoz.nl

Voor meer informatie over wat de OR precies inhoudt, verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement.