Ondersteuningsstructuur

Alle kinderenmoeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. IKC De Tjalk biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Op onze school verzorgen wij onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de kinderen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten.

IKC De Tjalk biedt basisondersteuning. Dat houdt in dat de school de basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks onderwijs op het kind afstemt, een interne ondersteuningsstructuur heeft en preventieve en curatieve interventies kan uitvoeren.

Naast de basisondersteuning biedt IKC De Tjalk ook vormen van extra ondersteuning aan. Voor kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. De extra ondersteuning kan binnen de school worden aangeboden, maar ook buiten de school. Het OPP wordt altijd in samenwerking met ouders en het kind opgesteld.

 

In het kader van het creëren van een veilige leeromgeving bieden wij:

 • Een methodiek ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • Een proactief pestprotocol
 • Een protocol voor medisch handelen

 

Daarnaast hebben wij de volgende expertise op school:

 • Er is vijf dagen per week een Adviseur onderwijs & kwaliteit (intern begeleider) aanwezig.
 • Binnen de school is een school maatschappelijk werker aanwezig op vaste uren in de week. Hij/zij staat in nauw contact met de intern begeleider en is de schakel naar jeugdhulpverleningsinstanties.
 • De school kan op aanvraag een beroep doen op de expertise van ambulant begeleiders (AB-ers) vanuit diverse disciplines. In overleg met de AB-ers kunnen ook specifieke materialen en methodieken worden uitgeprobeerd (en eventueel aangeschaft) *
 • Er is een leerlingbegeleider aanwezig.
 • Er zijn onderwijsassistenten aanwezig.
 • Er is een orthopedagoog of (gz-)psycholoog aanwezig/beschikbaar.
 • Er is een remedial teacher aanwezig/beschikbaar.
 • Er is een logopedist verbonden aan onze school.
 • De school kan een beroep doen op een jeugdverpleegkundige en/of schoolarts.
 • Er is een gedragsspecialist werkzaam.
 • Er is een taalspecialist werkzaam.
 • Er is een rekenspecialist werkzaam.
 • Er is een talentbegeleider werkzaam.
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) binnen het IKC.
 • Aanbod en begeleiding voor de meer- en/of hoogbegaafde kinderen.
 • Motorische remedial teaching (MRT).

 

De (on)mogelijkheden met betrekking tot de ondersteuning die IKC De Tjalk kan de bieden staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.